10 เมษายน 2562 กษ.รับลูกแก้ไฟป่าภาคเหนือ ขันนอตเกษตรจังหวัดสกัดเผาซากพืช

ที่มา: https://www.naewna.com/local/406994

นายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ที่จ.เชียงใหม่ ว่า มอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการดูแลพื้นที่ตามขั้นตอน วันนี้ต้องการรับฟังการแก้ปัญหาและอุปสรรคการทำงาน พร้อมขอทราบแนวทางปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมติดตามสถานการณ์ เพื่อช่วยระดมความคิดแก้ปัญหาให้ครบทุกมิติ ซึ่งต้องแก้ปัญหาให้คลี่คลายใน 7 วันทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการทำงานโดยละเอียดอยู่แล้ว แต่วันนี้จำเป็นต้องลงรายละเอียดมากขึ้น หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรัฐบาลพร้อมสนับสนุน และยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ใช้แก้ปัญหา ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จะเร่งดำเนินงานตามข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรฯ โดยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเสนอแผนงาน และอำนวยการป้องกันแก้ปัญหาเผาเศษซากพืช วัชพืช หรือเศษวัสดุการเกษตรประจำจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ออกตรวจ ป้องปราม แจ้งเหตุเผาโดยมีเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเป็นหน่วยเฝ้าระวังป้องกันและปลุกจิตสำนึกไม่เผาเศษซากพืชฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรแต่ละอำเภอ และให้ชุดปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ในอำนวยการของนายอำเภอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานกษ. ที่มีสำนักงานในจังหวัดนั้นๆ ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมเป็นชุดปฎิบัติการประจำพื้นที่กับสำนักเกษตรอำเภอด้วย เช่น ชลประทาน พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดประสานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายและมาตรการแก้ปัญหาหมอกควันแต่ละพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอำเภอที่เกิดการเผาซ้ำซาก ซึ่งทุกภาคส่วนเพิ่มกำลังผสมออกลาดตระเวนในชื่อ “ยุทธการสยบไฟป่า”เพื่อป้องกันปราบปรามการลอบเผาป่าและจับกุมผู้ทำผิด และสั่งการให้ทุกอำเภอจัดเขตปลอดมลพิษ (safety zone) ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยทางเดินหายใจ เด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งนำร่องไปแล้วที่อาคาร SME ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และที่อำเภอแม่แจ่ม โดยอยู่ระหว่างขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดกว่า 121 แห่ง ต่อไป